Ndërmarrja që lindi nga procesi i konsulencës

Success Story #3 nga Durim Hoxha

Konsulenca biznesore dhe menaxheriale paraqitet si një këshillë e pavarur profesionale që i’u ndihmon ndërmarrjeve në arritjen e objektivave duke zgjidhur problemet biznesore, identifikuar dhe shfrytëzuar mundësitë dhe zbatuar ndryshimet. Në të shumtën e rasteve konsulenti ose firma konsulente ftohet nga ndërmarrje kliente për të adresuar në mënyrë objektive një problem të caktuar dhe për të arritur një qëllim relevant për të. Megjithatë, një pjesë e konsulentëve ndiejnë se mund të ofrojnë më shumë se vetëm të ndihmuarit e klientit për të tejkaluar problemet. Në fakt, disa klientë i konsiderojnë konsulentët si burim informacioni dhe idesh që tentativisht mund të shndërrohen në aktivitete të rëndësishme në përmirësimin e produkteve ekzistuese, zhvillimin e produkteve të reja apo hapjen e tregjeve të reja. Por, shumë të rralla janë rastet kur një marrëdhënie “klient – konsulent” shndërrohet në një investim të përbashkët dhe partneritet biznesi. I këtillë është rasti në mes te ndërmarrjes PrimeDB, klient ky i cili kishte angazhuar ndërmarrjen ACA e specializuar në auditim dhe konsulencë, për t’i ndihmuar rreth një aplikimi për grant. Read more

Error: a marker with the ID 1 does not exist!