Welcome to our Blog

The daily Post

Read our Blog

10 rregullat që duhet të zbatohen për të siguruar marrëdhënie të shëndoshë mes klientit dhe konsulentit

nga Ardian Jashari

Marrëdhëniet klient dhe konsulent janë shumë të ndjeshme. Pritjet nuk përputhen. Klienti shpesh mendon se kërkon shumë. Konsulenti shpesh mendon se ofron shumë. Kërkohet një bashkëpunim i dyanshëm për të arritur përfitime për të dy palët.

Çka duhet të ketë parasysh klienti gjatë angazhimit të konsulentit?  Më poshtë paraqesim 10 rregulla që duhet t’i kemi parasysh për të siguruar marrëdhënje të shëndoshë në mes të klientit dhe konsulentit.

Read more

Ndërmarrja që lindi nga procesi i konsulencës

Success Story #3 nga Durim Hoxha

Konsulenca biznesore dhe menaxheriale paraqitet si një këshillë e pavarur profesionale që i’u ndihmon ndërmarrjeve në arritjen e objektivave duke zgjidhur problemet biznesore, identifikuar dhe shfrytëzuar mundësitë dhe zbatuar ndryshimet. Në të shumtën e rasteve konsulenti ose firma konsulente ftohet nga ndërmarrje kliente për të adresuar në mënyrë objektive një problem të caktuar dhe për të arritur një qëllim relevant për të. Megjithatë, një pjesë e konsulentëve ndiejnë se mund të ofrojnë më shumë se vetëm të ndihmuarit e klientit për të tejkaluar problemet. Në fakt, disa klientë i konsiderojnë konsulentët si burim informacioni dhe idesh që tentativisht mund të shndërrohen në aktivitete të rëndësishme në përmirësimin e produkteve ekzistuese, zhvillimin e produkteve të reja apo hapjen e tregjeve të reja. Por, shumë të rralla janë rastet kur një marrëdhënie “klient – konsulent” shndërrohet në një investim të përbashkët dhe partneritet biznesi. I këtillë është rasti në mes te ndërmarrjes PrimeDB, klient ky i cili kishte angazhuar ndërmarrjen ACA e specializuar në auditim dhe konsulencë, për t’i ndihmuar rreth një aplikimi për grant. Read more

Konsulenca menaxheriale si faktor përcaktues në realizimin e projekteve investive në KIVO

Success Story #2 nga Durim Hoxha

Konsulenca në fushën e projekteve investive është një fushë e veçantë e konsulencës menaxheriale. Veçantia e kësaj fushe specifike të konsulencës qëndron në përfshirjen e konsulentit në një marrëdhënie afatgjate me klientin, me ç’rast besimi i ndërsjellë dhe transparenca reciproke është parakusht i intervenimit dhe përmbylljes të suksesshëm të detyrës. Konsulenca në projekte investive fillon duke kuptuar në përgjithësi qëllimet e investimit, kthimin e investimeve dhe afatin kohor të zbatimit të investimit. Si rezultat i kësaj dhe bazuar mbi analizat përkatëse të tregut ato teknologjike dhe financiare, ndërtohet plani detal i investimeve dhe alokohen resurset përkatëse. Puna e konsulentit nuk mbaron me kaq. Në fakt detyra e tij është që pas analizave përkatëse dhe pas vendimit për investime të monitoroj aktivisht investimin e klientit dhe të vazhdoj punën me klientin pasi që gjatë realizimit të investimeve shpesh ndodh që qëllimet e projektit ndryshojnë, rrjedhimisht prania e konsulentit është e nevojshme. Read more

Konsulenca vendore kyçe në transformimin e Korporatës Rugove

Success Story #1 nga Durim Hoxha

Zhvillimi strategjik dhe i qëndrueshëm i ndërmarrjes, është i pamundur pa një vullnet të theksuar dhe një vizion të qartë të ndërmarrësit. Përderisa një pjesë e konsiderueshme e ndërmarrjeve në Kosovë ballafaqohen me çështjet e mbijetesës, një pjesë e vogël e ndërmarrjeve të suksesshme sikur nuk po mund të transformohen në ndërmarrje me qeverisje korporative dhe të shmangen nga tiparet e bizneseve familjare. Mirëpo, sado që ndërmarrësi ka vullnetin dhe vizionin për ndërtimin e një strategjie afatagjatë të zhvillimit, në të shumtën e rasteve, ai nuk posedon dijen por edhe kohën që të ndërtoje një strategji të tillë që përfshin një plan dinamik të specifikuar dhe të lehtë për t’u zbatuar. Read more

Management Consulting: To the brainy, the spoils

The Economist

ELITE management consultancies shun the spotlight. They hardly advertise: everyone who might hire them already knows their names. The Manhattan office that houses McKinsey & Company does not trumpet the fact in its lobby. At Bain & Company’s recent partner meeting at a Maryland hotel, signs and name-tags carried a discreet logo, but no mention of Bain. The Boston Consulting Group (BCG), which announced growing revenues in a quiet press release in April, counts as the braggart of the bunch. Read more

Consulting Is More Than Giving Advice

Arthur N. Turner at Harvard Business Review

Each year management consultants in the United States receive more than $2 billion for their services.1 Much of this money pays for impractical data and poorly implemented recommendations.2 To reduce this waste, clients need a better understanding of what consulting assignments can accomplish. They need to ask more from such advisers, who in turn must learn to satisfy expanded expectations. Read more